Why should I apply? // Pam ddylwn i gyflwyno cais?

Welsh Crucible is a high-profile programme of personal, professional and leadership development for the future research leaders of Wales.

Build networks – Welsh Crucible will help you develop a close network of like-minded peers within the research community and to build links with Welsh Government, the National Assembly for Wales, and the Welsh media;

Forge collaborations – Welsh Crucible will help you learn about new areas of research in order to facilitate personal and career development and to demonstrate the benefits of interdisciplinary research and collaboration;

Enhance your professional profile – Welsh Crucible will help you develop the confidence to communicate your research to the relevant audiences, ensuring your research has greater visibility and impact;

Increase your personal effectiveness – Welsh Crucible will introduce you to new ways of thinking and working in order to improve your personal effectiveness both within and beyond your organisation.

Benefits to employers

Being selected for this highly prestigious programme will benefit your employer as well as you. Welsh Crucible will help you develop your skills of creativity and innovation and will provide you with the tools to help you use these skills to best effect within your organisation. By investing six days of your time your employers will also be able to benefit from your expanded networks and from your enhanced links with the National Assembly for Wales and Welsh media.

How much does it cost?

Welsh Crucible is funded by a consortium of partner HE institutions (Aberystwyth University, Bangor University, Cardiff University, Cardiff Metropolitan University, Swansea University, University of South Wales), in addition to the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW).

This means that all residential costs (including accommodation and catering) and the costs for all sessions in the Welsh Crucible labs will be covered for successful candidates employed by one of the partner HE institutions and for up to two successful candidates employed by a non-HE organisation. For candidates in non-partner HEIs, please contact the Welsh Crucible office for further information. Travel expenses will also be covered to and from each participant’s home in Wales to the location of each of the Welsh Crucible labs (up to a value of £100 per return journey).

When can I apply?

The Call for applications for Welsh Crucible 2022 is now closed.

Applications for the 2023 Welsh Crucible will open in January, please follow us on Twitter (@welshcrucible) or look out for communications from your institution for more details closer to the time.

Rhaglen adnabyddus o ddatblygiad personol, proffesiynol a sgiliau arwain ar gyfer arweinwyr ymchwil y dyfodol yng Nghymru yw Crwsibl Cymru.

Adeiladu rhwydweithiau – bydd Crwsibl Cymru yn eich helpu i ddatblygu rhwydwaith agos o gyfoedion o’r un anian â chi yn y gymuned ymchwil, yn ogystal â meithrin cysylltiadau â Llywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a chyfryngau Cymru;

Creu partneriaethau – bydd Crwsibl Cymru’n eich helpu i ddysgu am feysydd ymchwil newydd i hwyluso datblygiad personol a gyrfa, a dangos manteision ymchwil ryngddisgyblaethol a chydweithio;

Gwella eich proffil proffesiynol – bydd Crwsibl Cymru yn rhoi’r hyder i chi gyflwyno eich ymchwil i gynulleidfaoedd perthnasol yn ogystal â rhoi mwy o amlygrwydd i’ch gwaith ymchwil, a sicrhau ei fod yn cael effaith.

Cynyddu eich effeithiolrwydd personol – bydd Crwsibl Cymru yn eich cyflwyno i ffyrdd newydd o feddwl a gweithio er mwyn gwella eich effeithiolrwydd personol o fewn eich sefydliad a’r tu hwnt iddo.

Manteision i gyflogwyr

Bydd cael eich dewis ar gyfer y rhaglen hon sy’n uchel iawn ei pharch, o fudd i’ch cyflogwr a chithau fel eich gilydd. Bydd Crwsibl Cymru yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau creadigrwydd ac arloesedd a bydd yn eich galluogi i ddefnyddio’r sgiliau hyn yn y modd mwyaf effeithiol yn eich sefydliad. Drwy fuddsoddi chwe diwrnod o’ch amser bydd eich cyflogwyr yn gallu elwa hefyd o’ch rhwydweithiau estynedig a’ch cysylltiadau gwell â Chynulliad Cenedlaethol Cymru a chyfryngau Cymru.

Faint mae’n ei gostio?

Ariennir Crwsibl Cymru gan gonsortiwm o sefydliadau partner ym maes addysg uwch (Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol Abertawe, Prifysgol De Cymru), yn ogystal â Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC).

Mae hyn yn golygu y bydd yr holl gostau preswyl (gan gynnwys llety ac arlwyo) a’r costau ar gyfer pob sesiwn yn labordai Crwsibl Cymru, yn cael eu talu ar gyfer ymgeiswyr llwyddiannus a gyflogir gan un o’r sefydliadau partner o faes addysg uwch ac ar gyfer hyd at ddau ymgeisydd llwyddiannus a gyflogir gan sefydliad sydd heb gysylltiad ag addysg uwch. Ar gyfer ymgeiswyr mewn sefydliadau addysg uwch nad ydynt yn bartneriaid, cysylltwch â swyddfa Crwsibl Cymru i gael rhagor o wybodaeth. Bydd treuliau hefyd yn cael eu talu i bawb sy’n cymryd rhan i dalu’r hyn mae’n ei gostio i deithio yn ôl ac ymlaen i leoliad pob un o labordai Crwsibl Cymru (gwerth hyd at £100 y daith, yno ac yn ôl).

Pryd gallaf wneud cais?

Mae’r alwad am geisiadau ar gyfer Crwsibl Cymru 2022 bellach ar gau.

Bydd ceisiadau ar gyfer Crwsibl Cymru 2023 yn agor ym mis Ionawr. Dilynwch ni ar Twitter (@welshcrucible) neu cadwch olwg ar negeseuon gan eich sefydliad i gael rhagor o fanylion yn nes at yr amser.