Eligibility // Cymhwysedd

Applications are invited from talented early- to mid- career researchers who are beginning to demonstrate excellence in their respective fields. Applicants may be working in any discipline (including, but not limited to, science, technology, engineering, medicine, arts, design, social and political science).

To be eligible for the programme, applicants should:

– have a minimum of 6 years’ research experience;

(For example, for applicants at a Higher Education Institution (HEI) this would typically comprise 3 years working towards their PhD, followed by 3 years’ post-doctoral research experience. For non-HEI applicants this could be 6 years’ experience in a research & development role in either business, industry or the public/third sector).

– be working in Wales, either at one of the partner HE institutions (Aberystwyth University, Bangor University, Cardiff University, Cardiff Metropolitan University, Swansea University, University of South Wales) or in research & development in a Wales-based non-HE organisation;

(Applicants from non-partner HEIs should contact the Welsh Crucible office for further advice).

– be employed by a partner HEI or a Wales-based non-HE organisation for the duration of the programme (i.e. until 31st July 2022);

– be able to commit to attending the full Welsh Crucible residential programme on all of the dates below:

Lab 1 (Cardiff) – May 19th and 20th 2022
Lab 2 (Bangor) – June 23rd and 24th 2022
Lab 3 (Swansea) – July 14th and 15th 2022

– not have attended a Crucible in the last 3 years or be part of a current Crucible cohort.

The Call for applications for Welsh Crucible 2022 is now closed.

Applications for the 2023 Welsh Crucible will open in January, please follow us on Twitter (@welshcrucible) or look out for communications from your institution for more details closer to the time.

If you have any questions about your eligibility for the Welsh Crucible programme please contact Dr Rhiannon Robinson at welshcrucible@cardiff.ac.uk

//

Gwahoddir ceisiadau gan ymchwilwyr dawnus sydd ar ddechrau neu ar ganol eu gyrfa ac sy’n dechrau dangos rhagoriaeth yn eu priod feysydd. Gall ymgeiswyr fod yn gweithio mewn unrhyw ddisgyblaeth (gan gynnwys, ymhlith rhai eraill, gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, meddygaeth, y celfyddydau, dylunio, gwyddor gymdeithasol a gwleidyddol).

I fod yn gymwys ar gyfer y rhaglen, dylai ymgeiswyr:

– feddu ar o leiaf 6 blynedd o brofiad ymchwil;

(Er enghraifft, ar gyfer ymgeiswyr mewn Sefydliad Addysg Uwch byddai hyn fel arfer yn cynnwys 3 blynedd yn gweithio tuag at eu PhD, a 3 blynedd o brofiad ymchwil ôl-ddoethurol wedi hynny. Ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn ymgeiswyr o sefydliad addysg uwch, gallai hyn fod yn 6 blynedd o brofiad mewn rôl ymchwil a datblygu naill ai mewn busnes, diwydiant neu’r sector cyhoeddus/trydydd sector).

– bod yn gweithio yng Nghymru, naill ai yn un o’r sefydliadau partner ym maes addysg uwch (Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol Abertawe, Prifysgol De Cymru) neu mewn ymchwil a datblygu mewn sefydliad nad yw’n gysylltiedig ag addysg uwch yng Nghymru;

(Dylai ymgeiswyr o sefydliadau addysg uwch nad ydynt yn bartneriaid gysylltu â swyddfa Crwsibl Cymru i gael rhagor o gyngor).

– cael eu cyflogi gan sefydliad partner ym maes addysg uwch neu sefydliad arall yng Nghymru drwy gydol cyfnod y rhaglen (h.y. tan 31 Gorffennaf 2022);

– gallu ymrwymo i fynychu rhaglen breswyl lawn Crwsibl Cymru ar yr holl ddyddiadau isod:

19eg a 20fed Mai 2022 yng Nghaerdydd

23ain a 24ain Mehefin 2022 ym Mangor

14eg a 15fed Gorffennaf 2022 yn Abertawe

– heb fod wedi mynychu Crwsibl yn ystod y 3 blynedd diwethaf neu fod yn rhan o garfan Crwsibl gyfredol.

Mae’r alwad am geisiadau ar gyfer Crwsibl Cymru 2022 bellach ar gau.

Bydd ceisiadau ar gyfer Crwsibl Cymru 2023 yn agor ym mis Ionawr. Dilynwch ni ar Twitter (@welshcrucible) neu cadwch olwg ar negeseuon gan eich sefydliad i gael rhagor o fanylion yn nes at yr amser.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch p’un a ydych yn gymwys ar gyfer rhaglen Crwsibl Cymru, cysylltwch â Dr Rhiannon Robinson drwy ebostio welshcrucible@caerdydd.ac.uk