Cymhwysedd

Gwahoddir ceisiadau gan ymchwilwyr dawnus sydd ar ddechrau neu ar ganol eu gyrfa ac sy’n dechrau dangos rhagoriaeth yn eu priod feysydd. Gall ymgeiswyr fod yn gweithio mewn unrhyw ddisgyblaeth (gan gynnwys, ymhlith rhai eraill, gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, meddygaeth, y celfyddydau, dylunio, gwyddor gymdeithasol a gwleidyddol).

I fod yn gymwys ar gyfer y rhaglen, dylai ymgeiswyr:

– feddu ar o leiaf 6 blynedd o brofiad ymchwil;

(Er enghraifft, ar gyfer ymgeiswyr mewn Sefydliad Addysg Uwch byddai hyn fel arfer yn cynnwys 3 blynedd yn gweithio tuag at eu PhD, a 3 blynedd o brofiad ymchwil ôl-ddoethurol wedi hynny. Ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn ymgeiswyr o sefydliad addysg uwch, gallai hyn fod yn 6 blynedd o brofiad mewn rôl ymchwil a datblygu naill ai mewn busnes, diwydiant neu’r sector cyhoeddus/trydydd sector).

– bod yn gweithio yng Nghymru, naill ai yn un o’r sefydliadau partner ym maes addysg uwch (Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol Abertawe, Prifysgol De Cymru) neu mewn ymchwil a datblygu mewn sefydliad nad yw’n gysylltiedig ag addysg uwch yng Nghymru;

(Dylai ymgeiswyr o sefydliadau addysg uwch nad ydynt yn bartneriaid gysylltu â swyddfa Crwsibl Cymru i gael rhagor o gyngor).

– cael eu cyflogi gan sefydliad partner ym maes addysg uwch neu sefydliad arall yng Nghymru drwy gydol cyfnod y rhaglen (h.y. tan 31 Gorffennaf 2024);

– gallu ymrwymo i fynychu rhaglen breswyl lawn Crwsibl Cymru ar yr holl ddyddiadau isod:

16fed a 17eg Mai 2024 yng Nghaerdydd

6fed a 7fed Mehefin 2024 ym Mangor

4eg a 5eg Gorffennaf 2024 yn Abertawe

– heb fod wedi mynychu Crwsibl yn ystod y 3 blynedd diwethaf neu fod yn rhan o garfan Crwsibl gyfredol.

Mae’r alwad am geisiadau ar gyfer Crwsibl Cymru 2024 bellach ar gau.

Bydd ceisiadau ar gyfer Crwsibl Cymru 2025 yn agor ym mis Ionawr. Dilynwch ni ar Twitter (@welshcrucible) neu cadwch olwg ar negeseuon gan eich sefydliad i gael rhagor o fanylion yn nes at yr amser.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch p’un a ydych yn gymwys ar gyfer rhaglen Crwsibl Cymru, cysylltwch â Dr Rhiannon Robinson drwy ebostio welshcrucible@caerdydd.ac.uk