How to Apply // Sut i wneud cais

How will participants be selected?

Participants will be selected through a competitive process based on written applications. Anonymised applications will be assessed and scored by an interdisciplinary, cross-institutional selection panel. In selecting participants, the panel will be looking for excellent researchers who are innovative and creative thinkers, have an interest in interdisciplinary research, and who are committed to thinking about the impact of their work and to communicating their research beyond their current organisation. Successful applicants will already have a high level of achievement in their field, in addition to an ongoing commitment to the career development of both themselves and other researchers in Wales.

Sut bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn cael eu dewis?

Byddant yn cael eu dewis drwy broses gystadleuol yn seiliedig ar geisiadau ysgrifenedig. Bydd ceisiadau dienw yn cael eu hasesu a’u sgorio gan banel dethol rhyngddisgyblaethol a thraws-sefydliadol. Wrth ddewis yr ymgeiswyr llwyddiannus, bydd y panel yn chwilio am ymchwilwyr rhagorol sy’n feddylwyr arloesol a chreadigol, sydd â diddordeb mewn ymchwil ryngddisgyblaethol, ac sydd wedi ymrwymo i feddwl am effaith eu gwaith a chyfleu eu hymchwil y tu hwnt i’w sefydliad presennol. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus eisoes wedi cyflawni cryn dipyn yn eu maes, ac yn dangos ymrwymiad parhaus i ddatblygu eu gyrfa eu hunain a gyrfaoedd ymchwilwyr eraill yng Nghymru.

The application form can be found here // Mae’r ffurflen gais ar gael yma:

Ffurflen Gais Crwsibl Cymru 2022

Welsh Crucible Application Form 2022

If you have any questions about the application process then please contact either the Welsh Crucible office or your local Welsh Crucible champion.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses ymgeisio, cysylltwch â naill ai swyddfa Crwsibl Cymru neu eich hyrwyddwr Crwsibl Cymrulleol.

Previous years // Blynyddoedd blaenorol

To find out more about previous programmes, click here or view this short video. // I gael gwybod mwy am raglenni blaenorol, cliciwch yma neu gwyliwch y fideo byr hwn.

The awards logo

Selection Criteria

  • Excellence in research
  • An interest and experience in interdisciplinary research
  • Creative and innovative thinking
  • Interests outside basic research
  • Excellent communication skills
  • An understanding of and commitment to Welsh Crucible’s mission.