Home // Hafan

Welsh Crucible is an award-winning programme of personal, professional and leadership development for the future research leaders of Wales.

Now in its tenth year, the programme facilitates and promotes research-inspired innovation and cross-disciplinary collaboration in Wales.

Funded by a consortium of Welsh universities, in partnership with the Higher Education Funding Council for Wales, there is a high demand for places on Welsh Crucible from researchers who are beginning to demonstrate excellence in their respective fields.

Each year, 30 researchers from across Wales are selected to participate in a series of residential workshops or ‘skills labs’ where they explore how they can benefit from working with researchers in other disciplines, how their research can have greater impact, and how they can build international research careers in Wales.

Participants continue to build collaborations with each other beyond the formal programme and the Welsh Crucible alumni network enables connections to be made between cohorts.

Welsh Crucible won the Times Higher Education Award for Outstanding Contribution to Leadership Development in 2013, with judges commenting that it delivers ‘game-changing impacts on attitudes and behaviours’.

Rhaglen datblygiad personol, proffesiynol a sgiliau arwain o fri ar gyfer arweinwyr ymchwil y dyfodol yng Nghymru yw Crwsibl Cymru.

A hithau yn ei degfed flwyddyn erbyn hyn, mae’r rhaglen yn hwyluso ac yn hyrwyddo arloesedd a ysbrydolir gan ymchwil yn ogystal â chydweithio rhyngddisgyblaethol yng Nghymru.

Mae galw mawr am leoedd ar Grwsibl Cymru gan ymchwilwyr sy’n dechrau dangos rhagoriaeth yn eu meysydd. Ariennir y rhaglen gan gonsortiwm o brifysgolion Cymru, mewn partneriaeth â Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Bob blwyddyn, dewisir 30 o ymchwilwyr o bob rhan o Gymru i gymryd rhan mewn cyfres o weithdai preswyl neu ‘labordai sgiliau’. Yn ystod y gweithdai hyn, maent yn archwilio sut y gallant elwa ar weithio gydag ymchwilwyr o ddisgyblaethau eraill, sut i gynyddu effaith eu gwaith ymchwil, a sut i ddilyn gyrfaoedd ymchwil rhyngwladol yng Nghymru.

Mae’r rhai sy’n cymryd rhan yn parhau i ddatblygu partneriaethau gyda’i gilydd y tu hwnt i’r rhaglen ffurfiol, ac mae rhwydwaith cyn-ymchwilwyr Crwsibl Cymru yn hwyluso cysylltiadau rhwng y gwahanol garfannau.

Enillodd Crwsibl Cymru Wobr Times Higher Education ar gyfer Cyfraniad Rhagorol at Ddatblygu Arweinyddiaeth yn 2013, a nododd y beirniaid ei fod yn cael ‘effaith bellgyrhaeddol ar agweddau ac ymddygiadau’.